KORJAAMOMAAILMA OY

KÄYTTÖEHDOT

YLEISTÄ

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Korjaamomaailma Oy:n tuottamaan verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (“Palvelu”). Palvelun käyttö edellyttää, että palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. 

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluun rekisteröityneisiin käyttäjiin.

MÄÄRITELMÄT
 
Palveluntarjoajalla” tarkoitetaan Korjaamomaailma Oy:tä (y-tunnus 2283897-1).

Toimittajalla” tarkoitetaan Palvelussa palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty Palveluun palveluntarjoajaksi ja joka käyttää Palvelua.

Palvelulla” tarkoitetaan Palveluntarjoajan tarjoamaa Korjaamomaailma.fi –verkkopalvelua. Palvelu toimii domainilla korjaamomaailma.fi. Palvelun avulla voidaan hallita yrityksen koko korjaamolaitekantaa tarjouspyyntöpalvelun avulla ja muun muassa:

  • välittää Asiakkaan tekemiä tarjouspyyntöjä ja tiedusteluja Toimittajille sekä Toimittajien tekemiä tarjouksia ja vastauksia Asiakkaalle
  • välittää neuvoja ja ohjeita 
  • luoda Asiakkaiden ja Toimittajien profiileja 
  • markkinoida Toimittajan Tuotteita Toimittajan profiilissa,
  • tarkastella Toimittajan profiileja ja antaa omia arvioita Toimittajasta 

Palvelua voi selata rekisteröitymättä, mutta tarjouspyyntöjen ja tarjousten jättäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistunnus voidaan myös generoida automaattisesti, kun Palvelua aletaan käyttää.

"Asiakkaalla" tarkoitetaan yhteisöä tai yritystä, joka käyttää Palvelua tarkoituksenaan hallita korjaamolaitekantaansa ja tässä tarkoituksessa tekee tarjouspyynnön Palvelun kautta Toimittajalle.

Sopimuksella” tarkoitetaan sitä, että käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään Palveluun tai jättäessään tarjouksen tai tarjouspyynnön taikka muun tiedustelun tai vastauksen Palvelussa. 

Tuotteilla” tarkoitetaan autokorjaamolaitteita, -kalusteita ja –tarvikkeita, joita Toimittaja tarjoaa ja myy Asiakkaalle. 

PALVELU
    
Palvelun tarkoituksena on välittää Tuotteiden hankkimiseen tarvittavia tarjouspyyntöjä ja tiedusteluja Palvelun käyttäjien välillä Palveluntarjoajan kehittämän internetpohjaisen järjestelmän avulla. Tarjouspyynnön taikka tiedustelun jättäminen tapahtuu täyttämällä Palveluntarjoajan verkkosivuilla oleva valmis tarjouspyyntölomake, joka Palvelun välityksellä toimitetaan tarjouspyynnön tarkoittaman Tuotteen Toimittajalle. Kukin Toimittaja on esitelty Palveluntarjoajan verkkosivuilla. 

ASIAKKAAN KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

Palveluun rekisteröitymisen jälkeen Asiakas saa käyttöönsä käyttäjätunnukset, joilla Asiakas voi kirjautua sisään Palveluntarjoajan verkkosivuilla olevaan ohjelmaan.

Käyttäjätunnukset ovat Asiakaskohtaisia ja niitä saa käyttää ainoastaan tunnukset saaneen Asiakkaan tarpeisiin. Mikäli Asiakas on osa useamman korjaamoyrityksen konsernia, jokainen korjaamo saa oman käyttäjätunnuksen.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnukset huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan ja vastaa siitä etteivät käyttäjätunnukset joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä saa Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti.

TOIMITTAJAN OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÖÖN

Toimittaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta. Toimittajan materiaalin tekijänoikeus säilyy Toimittajalla.

PALVELUN HINNAT/MAKSUT

Palveluntarjoajan tarjoaman Palvelun käyttömaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan (www-sivuilla), tai Palveluntarjoajan ja Toimittajan välisen, erillisen sopimuksen mukaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa Palveluun liittyvällä www-sivustolla tai sähköpostilla. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Palvelun toimivuuden kannalta on tärkeää, että Asiakas saa Palvelua käyttämällä Toimittajalta Toimittajan parhaan tarjouksen. Toimittaja ei saa sisällyttää Asiakkaalle annettavaan tarjoukseen ja Asiakkaalta perittävään laskuun Palvelusta mahdollisesti aiheutuvia kuluja. Toimittaja tulee pyrkiä siihen, että Asiakkaalle samansisältöiseen tarjouspyyntöön annettu tarjous on sisällöltään ja hinnaltaan yhteneväinen, riippumatta sitä onko tarjous annettu Asiakkaalle Palvelussa tai Palvelun ulkopuolella.  Toimittaja ei saa eritellä, listata tai muuten mainita Palvelua, Palvelun käyttökulua tai Palvelun käyttöä tarjouksessa tai Asiakkaan laskussa.

LASKU JA SEN MAKSAMINEN

Lasku voidaan lähettää sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Laskujen eräpäivä on 14 päivää laskun lähetyksestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen korko erääntyneistä laskuista. Käyttäjä on velvollinen maksamaan mahdollisesta perinnästä aiheutuvat kulut. 

TIETOJEN REKISTERÖINTI JA KÄYTTÖ

Palveluntarjoajalla on oikeus rekisteröidä Käyttäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat henkilötiedot ja muut tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaiseen rekisteriin. Tietosuojaseloste on luettavissa Korjaamomaailma.fi -osoitteesta.

Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustarkoitukseen.

Käyttäjän jättämiä tietoja voidaan käyttää Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mikäli käyttäjä ei ole tätä erikseen kieltänyt.

Asiakas voi tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin www-sivustolta kohdasta OMAT TIEDOT.

TIETOSUOJA JA –TURVA, EVÄSTEET

Palvelun käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvariskin. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttäjän tietoturvasta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse tietokoneiden, tietojärjestelmien ja lähiverkon tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Asiakasta ja Toimittajaa koskevat tiedot luottamuksellisina suojatulla palvelimella. Palveluntarjoajan palvelimille sallitaan SSH- ja FTP-yhteydet vain Suomen sisältä. Palveluntarjoaja järjestää Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa. 

Kaikki Palveluntarjoajan järjestelmät ovat kahdennettuja vikatilanteiden varalta ja käyttäjien tietoja on mahdollista palauttaa tyypillisesti noin kuukauden takaa. Varmuuskopiot tehdään päivittäin. Järjestelmästä otettavat varmuuskopiot otetaan ensisijaisesti Palvelun toiminnan varmistamiseksi vikatilanteiden varalta, joten yksittäisten tiedostojen palautuksesta Palveluntarjoaja ei voi antaa täyttä varmuutta.

Palveluntarjoaja voi käyttää palveluissaan evästeitä (englanniksi cookies), joiden avulla seurataan mm. palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä selaimista ja käyttöjärjestelmästä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Palveluntarjoaja voi tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Palveluntarjoajan Palvelu asettaa käyttäjän päätelaitteelle evästeen, jonka se voi myöhemmin lukea ja tunnistaa. Näin syntynyttä tietoa voidaan käyttää selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. 

VASTUUNRAJOITUKSET

Palveluntarjoaja toimii ainoastaan Palvelun tuottajana eikä siitä missään tilanteessa tule osapuolta Toimittajan ja Asiakkaan välillä mahdollisesti syntyvään sopimukseen. Palveluntarjoaja ei miltään osin vastaa sivustolla ilmoitettujen Tuotteiden ominaisuuksista, laadusta tai toimivuudesta taikka niiden soveltuvuudesta Asiakkaan tarkoittamaan tarkoitukseen.

Palvelu koskee ainoastaan Palveluntarjoajan sivustolla ilmoitettuja Tuotteita, Tuoteryhmiä, palveluita ja yrityksiä.

Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, käyttäjän toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai huolimattomuudesta, käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulle kuuluvasta seikasta tai muusta Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä.

SOPIMUKSEN SIIRTO

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus sen omistus- tai tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä.

PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palveluun talletetun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai kun lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä edellyttää. 

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta sisältö, jonka Palveluntarjoaja katsoo tai kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa, haittaa muita käyttäjiä tai Palveluntarjoajaa taikka on muutoin näiden käyttöehtojen vastainen.

MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Jos Palvelun käyttöehtoja muutetaan, Palveluntarjoajalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jättäessään tarjouksen tai kirjautuessaan Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

YLIVOIMAINEN ESTE

Palveluntarjoaja vapautuu näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joksi katsotaan sellainen velvoitteiden täyttämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopijapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa, viranomaismääräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, ulkopuolisen aiheuttamaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua.

MUUT EHDOT

Käyttäjä ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa.

Käyttäjä ei saa sisällyttää palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ilman Palveluntarjoajan lupaa.

Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle Käyttäjän nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta.

Annettujen tarjousten tietoinen alihinnoittelu ei ole sallittua. Palvelun kautta tai sen avulla markkinoiminen ilman tarkoitusta toteuttaa toimeksiantoja Palvelun kautta on kiellettyä. Myös Palvelun tarjoamien yhteystietojen käyttäminen Palvelun ulkopuolella siinä tarkoituksessa, että toimeksiannoista sovitaan Palvelun ulkopuolella, on kiellettyä. 

OTSIKOT

Käyttöehtojen eri osioiden otsikot on tarkoitettu ainoastaan käyttöehtojen lukemisen helpottamiseksi eikä otsikoilla ole mitään sopimuksellista tai lainopillista merkitystä.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Oulun käräjäoikeudessa. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.